วัดโยธานิมิตร
สถานที่ตั้ง :
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
12.244112
102.507732
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

วัดโยธานิมิตร เป็นวัดหลวงเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดโบสถ์ ไม่มีหลักฐานการสร้างที่แน่นอน วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากสินใช้รวบรวมไพร่พลคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และได้ใช้กำลังพลขนมูลดินไว้เพื่อสร้างวัด ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลังคุมทัพเรือมาทำสงครามกับเขมร และระหว่างที่พักกองทัพอยู่นั้น ได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นขนานนามว่า “วัดโยธานิมิต” เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจระลึกถึงการที่เคยได้ร่วมรบ ร่วมกิน ร่วมนอนมาด้วยกัน โบราณสถานที่สำคัญของวัดนี้ ได้แก่ วิหาร (โบสถ์เก่า) ซึ่งเป็นศิลปะแบบอยุธยา ภายในมีภาพเขียนเรื่องเวสสันดรชาดก และเคยเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองตราด

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.244112, 102.507732
ภาพแหล่งท่องเที่ยว