วัดเกาะจันทร์
สถานที่ตั้ง :
ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.411787
101.328495
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
วัดเกาะจันทร์ ตั้งอยู่ที่ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 29 ไร่ 70 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล และโรงครัว วัดเกาะจันทน์ ตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2514 โดยนายกล่อม รอดคง เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมศรัทธาจากประชาชน 5 กลุ่มบ้าน ตกลงกันสร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ.2503 จนได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2509 และด้รับประกาศให้ตั้งวัดในปี พ.ศ.2514 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2518 ปัจจุบันมีเจ้าอาวาส คือ พระครูประภัสรธรรมนาถ
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.411787, 101.328495
ภาพแหล่งท่องเที่ยว