ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (East Coastal Areas)
ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ สลับภูเขาลูกเตี้ยๆ มีเทือกเขาจันทบุรีทอดตัวไปทางตะวันตกจรดกับเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งทอดยาวจากเหนือถึงใต้เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชา มีแม่น้ำสาย สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำตราด แม่น้ำระยอง และแม่น้ำประแสร์ ซึ่งไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ท้องทะเลตะวัน ออกเป็นชายฝั่งทะเลที่เรียบยาว โค้งเว้า เต็มไปด้วยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่หลายแห่ง ส่วนบริเวณปากแม่น้ำเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นบริเวณที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคตะวันออก
ตราประจำจังหวัด
:
รูปภูเขาอยู่ริมทะเล
ดอกไม้ประจำจังหวัด
:
ดอกประดู่
คำขวัญประจำจังหวัด
:
ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
อ่าวไทย
สภาพโดยทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ ทั้งที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง พื้นที่สูงชันและภูเขา รวมถึงเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขาของชลบุรีพบได้ทางด้านตะวันออกของจังหวัด พื้นที่นี้มีลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ คล้ายลูกระนาด สำหรับที่ราบชายฝั่งทะเลนั้นพบตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกงถึงอำเภอสัตหีบ เป็นที่ราบแคบ ๆ ชายฝั่งทะเล มีภูเขาลูกเล็ก ๆ สลับเป็นบางตอน ส่วนพื้นที่สูงชันและภูเขานั้นอยู่ตอนกลางและด้านตะวันออกของจังหวัด ภูมิประเทศอันหลากหลายดังกล่าว หล่อหลอมให้ชลบุรีสามารถพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมที่สะดวกสบาย
แผนที่จังหวัดชลบุรี
ขอบเขตการปกครองจังหวัดชลบุรี
1.
อำเภอเมืองชลบุรี
 
7.
อำเภอศรีราชา
2.
อำเภอบ้านบึง
 
8.
อำเภอเกาะสีชัง
3.
อำเภอหนองใหญ่
 
9.
อำเภอสัตหีบ
4.
อำเภอบางละมุง
 
10.
อำเภอบ่อทอง
5.
อำเภอพานทอง
 
11.
อำเภอเกาะจันทร์
6.
อำเภอพนัสนิคม
     
ตราประจำจังหวัด
:
ต้นมะพร้าว เกาะเสม็ด และพลับพลาที่ประทับในรัชกาลที่ 5 บนเกาะเสม็ด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
:
ดอกประดู่
คำขวัญประจำจังหวัด
:
ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อ่าวไทย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
จังหวัดชลบุรี
สภาพโดยทั่วไป
สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มน้ำระยอง และที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ำสลับกันไป โดยมีพื้นที่ ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาทางทิศตะวันออก ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,035 เมตร และทิวเขาที่อยู่ประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอำเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแม่น้ำสายสั้น ๆ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำบางประกง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำระยอง เป็นต้น ลักษณะชายฝั่งทะเล มีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญ่น้อยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝั่งนับเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ
แผนที่จังหวัดระยอง
ขอบเขตการปกครองจังหวัดระยอง
1.
อำเภอเมืองระยอง
 
5.
อำเภอบ้านค่าย
2.
อำเภอบ้านฉาง
 
6.
อำเภอปลวกแดง
3.
อำเภอแกลง
 
7.
อำเภอเขาชะเมา
4.
อำเภอวังจันทร์
 
8.
อำเภอนิคมพัฒนา
ตราประจำจังหวัด
:
รูปกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์
ดอกไม้ประจำจังหวัด
:
ดอกเหลืองจันทบูร
คำขวัญประจำจังหวัด
:
น้ำตกลือเลือง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อ่าวไทย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
จังหวัดตราด และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
สภาพโดยทั่วไป
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นป่าไม้ ภูเขา และที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 30-190 เมตร ทิศใต้เป็นชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม บางแห่งเป็นอ่าวแหลมและหาดทราย สูงจากระดับน้ำทะเล 30-190 เมตร พื้นที่จังหวัดจันทบุรีแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ภูเขาสูงและเนินเขา ที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขา และ ที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบชายฝั่งทะเล
แผนที่จังหวัดจันทบุรี
ขอบเขตการปกครองจังหวัดจันทบุรี
1.
อำเภอเมืองจันทบุรี
 
6.
อำเภอแหลมสิงห์
2.
อำเภอขลุง
 
7.
อำเภอสอยดาว
3.
อำเภอท่าใหม่
 
8.
อำเภอแก่งหางแมว
4.
อำเภอโป่งน้ำร้อน
 
9.
อำเภอนายายอาม
5.
อำเภอมะขาม
 
10.
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
ตราประจำจังหวัด
:
รูปเรือใบแล่นในทะเลกับโป๊ะของชาวประมง เบื้องหลังเป็นเกาะช้าง
ดอกไม้ประจำจังหวัด
:
ดอกกฤษณา
คำขวัญประจำจังหวัด
:
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ
ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดจันทบุรี และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อ่าวไทย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
จังหวัดจันทบุรี
สภาพโดยทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศ มีอาณาบริเวณทั้งที่เป็นแผ่นดินและพื้นน้ำ ประกอบด้วย เทือกเขาสูงอุดมด้วยป่าเบญจพรรณ และป่าดิบทาง ส่วนบริเวณหมู่เกาะต่าง ๆ ทางด้านใต้ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเช่นเดียวกัน ตอนเหนือเป็นที่ราบบริเวณภูเขา ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์ แล้วลาดลงเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล
แผนที่จังหวัดตราด
ขอบเขตการปกครองจังหวัดตราด
1.
อำเภอเมืองตราด
 
5.
อำเภอแหลมงอบ
2.
อำเภอคลองใหญ่
 
6.
อำเภอเกาะกูด
3.
อำเภอเขาสมิง
 
7.
อำเภอเกาะช้าง
4.
อำเภอบ่อไร่