พระอุโบสถอัษฎางคนิมิตร
สถานที่ตั้ง :
ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.146586
100.816643
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

อุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร เป็นพระอุโบสถที่อยู่ในเขตพระราชวัง มีลักษณะแตกต่างจากที่อื่น คือ มีพระอุโบสถ อยู่ใต้เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ตัวพระอุโบสถสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณพระเจดีย์อุโบสถยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งนำหน่อมาจากพุทธคะยาประเทศอินเดีย ปลูกไว้ด้วย พระเจดีย์ อุโบสถนี้ที่ตั้งอยู่บนเขา ณ ตำแหน่งที่สูงมองเห็นได้ชัดเจน และจากองค์พระเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณพระราชฐานโดยรอบ รวมถึงภูมิทัศน์ทางทะเลที่สวยงาม

ประวัติความเป็นมา ในปี 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า ที่ติดกับเขตวัดเกาะสีชังมีเรือนพักสำหรับให้ชาวตะวันตกเช่าพักตากอากาศ และในเวลาเสด็จประทับแรมที่เกาะสีชัง ก็ประทับใกล้กับวัดบริเวณนั้นจึงพลุกพล่านไม่เหมาะแก่พระสงฆ์จะบำเพ็ญศาสนกิจ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นมาใหม่บนไหล่เขาด้านใต้ของเขตพระราชฐาน พระราชทานนามว่า วัดอัษฎางคนิมิตร และพระราชทานอุทิศที่เขตพระอุโบสถให้เป็นที่วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2435 แทนวัดปลายแหลมที่มีมาแต่เดิม ภายในวัดมีพระเจดีย์อุโบสถ ซึ่งเป็นพระอุโบสถที่มีลักษณะแตกต่างจากที่อื่นคือตัวพระอุโบสถ เป็นอาคารรูปกลม ส่วนบนทำเป็นยอดเจดีย์ทรงลังกา ประตูและหน้าต่างทำเป็นรูปโค้งยอดแหลม ช่องแสงประดับกระจกสี แบบสถาปัตยกรรมโกธิค รอบพระเจดีย์อุโบสถเป็นลานประทักษิณรูปกลม กำแพงแก้วทำเป็นลูกกรงกระเบื้องดินเผาเคลือบล้อมรอบ บนราวลูกกรงตั้งศิลาจารึกคำสอนในพระพุทธศาสนา 8 แห่งหน้าพระเจดีย์อุโบสถ ด้านทิศตะวันออก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นโพธิ์พันธุ์พระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนำหน่อมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.146586, 100.816643
ภาพแหล่งท่องเที่ยว